Sarahs Colors 

Haar & Make-up Artist

Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

Sarah’s Colors is gevestigd in Sterksel en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 58457844. Sarah’s Colors – Sarah Loffeld-Alderliesten.

De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Sarah’s Colors en haar opdrachtgevers.
Sarah’s Colors accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk overeengekomen.

 

 Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, offertes, aanbiedingen, transacties en leveringen van diensten tussen Sarah’s Colors en haar opdrachtgevers.

1.2 Waarin deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Sarah’s Colors in een contractuele relatie staat uit hoofde van een opdrachtbevestiging of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitsel alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepassing van de algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Sarah’s Colors.

 

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven en prijzen bedoeld voor particuliere opdrachtgevers zijn inclusief 9 of 21% BTW.

Alle tarieven en prijzen bedoeld voor zakelijke opdrachtgevers zijn exclusief 9 of 21% BTW.

 

2.1 Sarah’s Colors kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist/hairstylist geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist kan ook geboekt worden voor een halve of een hele dag, in dat geval geldt een halve of hele dagtarief. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren. 

2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief. 

2.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist die aanvangen tussen 06:00 en 07:00 zal Sarah’s Colors een toeslag van € 50,- berekenen. 

2.4 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist die aanvangen tussen 05:00 en 06:00 zal Sarah’s Colors een toeslag van € 75,- berekenen.

2.5 Wachtgeld: Mocht de visagist/hairstylist op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten met haar werkzaamheden of is er een andere reden dat de visagist tussentijds haar werkzaamheden niet kan verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt € 35,- per uur. 

 

Artikel 3: Reis- en onkostenvergoeding

3.1 De door de Sarah’s Colors gemaakte reis- en onkosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à € 0,35 per kilometer.

Gerekend vanaf het correspondentieadres zijnde Brilhoeve 1, 6029SE, Sterksel.

Binnen een straal van 15km vanaf postcode 6029SE wordt geen reiskosten gerekend.

3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Sarah’s Colors.

3.3 Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever. 

 

Artikel 4: Totstandkoming boeking

4.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Sarah’s Colors aanvaardt.

4.2 Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Sarah’s Colors alvorens een boeking te doen. 

4.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. 

4.4 Een offerte heeft een geldigheid van één maand mits nadrukkelijk anders vermeldt. 

4.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

 

Artikel 5: Betaling

5.1 Bij het afsluiten van de opdrachtbevestiging/ overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling van het totaal factuurbedrag plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. 

5.2 Opdrachten voor bruidskapsels en bruidsmake-up dienen ineens of in twee gedeelten worden betaald. Een deel twee weken voor de try-out en het restant twee weken voor de trouwdag. 

5.3 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen middels een schriftelijke melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur. 

5.4 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag. 

5.4 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever.

 

Artikel 6: Annulering, opzegging, beëindiging en opschorten van de overeenkomst.

6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Sarah’s Colors gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie/ try-out is de opdrachtgever de kosten van een proefsessie/ try-out verschuldigd op basis van de dan geldende prijzen voor een try-out genoemd op de website van Sarah’s Colors www.sarahscolors.nl. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.

Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd: a) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14e dag voor de opdracht 30%. b) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%. c) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de opdracht 75%. d) Bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

6.2 Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag of is opdrachtgever de reeds verrekende korting verschuldigd aan Sarah’s Colors.

6.3 Indien een geboekte Threading opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering vanaf de 2 e dag voor de opdracht 50% van het te betalen factuurbedrag.

 

Artikel 7: Overmacht

7.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Sarah’s Colors te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidskapsel & bruidsmake-up heeft Sarah’s Colors de beschikbaarheid over enkele collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaar kan echter nimmer worden gegeven. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. 

7.2 Indien Sarah’s Colors door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij Sarah’s Colors niet tot schadevergoeding aanspreken. 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Sarah’s Colors sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Sarah’s Colors en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Sarah’s Colors kunnen worden toegerekend.

8.2 Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen Sarah’s Colors is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.

8.3 Ondanks dat Sarah’s Colors dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne een hoge prioriteit heeft kan het voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergische reactie ontstaat. Sarah’s Colors is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten. 

 

Artikel 9: Privacy

9.1 Sarah’s Colors is transparant en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We zullen er alles aan doen om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

9.2 Meer informatie kun je vinden in de Privacy Verklaring

 

Artikel 10: Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

10.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Sarah’s Colors www.sarahscolors.nl

10.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

10.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie. 

10.4 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Sarah’s Colors is Nederlands recht van toepassing. Versie: 1-1-2019. 

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram